Monday, 05 December 2022
A+ R A-

Bylaws

  • Category: RBSS
  • Published: Thursday, 24 November 2011 13:18
  • Written by Eonix RBSS Support
  • 24 Nov

Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde
W. Churchill-laan 11/30
1180 Brussel

Identificatienummer: 1873/82

NIEUWE STATUTEN

HOOFDSTUK I Benaming, maatschappelijke zetel, doel, middelen, taal

Artikel 1. De vereniging heeft als benaming in het Nederlands: « Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde », in het Frans: « Société Royale beIge de Chirurgie », in het Engels: « Royal Belgian Society for Surgery» respectievelijk afgekort tot: « K.B.G.H. - S.R.B.C. - R.B.S.S.»

Art. 2. De zetel van de vereniging mag op gelijk welke plaats in België opgericht worden. Hij is thans gevestigd te Ukkel, 1180 Brussel, W. Churchill-laan 11 *30. De zetel kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering, rekening houdend met de na te komen regeling bij statutenwijziging. De Vereniging valt onder de bevoegdheid van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel de studie, de ontwikkeling, het onderricht en de verspreiding van de heelkundige wetenschappen.

Middelen

Art. 4. De vereniging bereikt dit doel door:

1. Het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten en de publicatie ervan.

2. Het bevorderen van de wetenschappelijke opleiding tot chirurg en de voortgezette vorming van de gevestigde chirurgen.

3. Het oprichten van secties ter bevordering van chirurgische subspecialismen.

4. Het oprichten van commissies en comités met welomlijnde taken.

5. Het samenwerken met andere chirurgische of medische organisaties, zowel nationaal als internationaal.

6. Het optreden als raadgevend orgaan door het verlenen van wetenschappelijke adviezen aan derden over chirurgische problemen met een ethische, economische of politieke dimensie.

7. Het publiceren van een tijdschrift.

8. Het opstellen en actualiseren van een chirurgische internet site.

9. Alle andere « wettige » middelen.

Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde is een vereniging zonder winstoogmerk.

Art. 5. De voertalen van de vereniging zijn het Nederlands, het Frans en het Engels.

HOOFDSTUK II Leden en de voorwaarden tot toetreding en verlies van lidmaatschap

Art. 6. De vereniging telt effectieve en aangesloten leden. Met uitzondering van de aangesloten leden, hebben alle leden het stemrecht. Zijn effectieve leden, de gewone leden en de titelvoerende leden. Zijn aangesloten leden, de junior leden, de ereleden, de honoraire leden en de geaffilieerde leden.

Art. 7. De voorwaarden tot toetreding:

1. Wordt als erelid toegelaten: elk lid dat zich verdienstelijk gemaakt heeft in de heelkundige wetenschappen en dat, als blijk van hulde, voorgesteld wordt door de raad van beheer.

2. Om als titelvoerend lid "Fellow" te worden toegelaten: elk lid dat minimum 3 jaar anciënniteit heeft als gewoon lid, die minstens één communicatie op de Belgian Surgical Week heeft en één artikel in de Acta Chirurgica Belgica gepubliceerd heeft als eerste of als laatste auteur.

3. Wordt als gewoon lid toegelaten: elke arts of dokter in de genees-, heel- en verloskunde die zijn heelkundige opleiding heeft beëindigd.

4. Wordt als juniorlid toegelaten: elke arts of dokter in genees-, heel- en verloskunde die een chirurgische opleiding volgt.

5. Wordt als honorair lid toegelaten: elk lid van het K.B.G.H. dat zijn chirurgische activiteiten heeft stopgezet.

6. Wordt als geaffilieerd lid toegelaten: iedere geleerde, al dan niet chirurg, die door zijn werk bijgedragen heeft tot de vooruitgang van de heelkundige wetenschap.

De kandidaturen dienen, ten laatste een maand voor de datum van de algemene statutaire vergadering, schriftelijk aangevraagd te worden bij de raad van beheer. De toetreding van leden wordt door de algemene statutaire vergadering met de twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen beslist

Art. 8. Het aantal leden van de vereniging mag niet kleiner zijn dan tien.

Art. 9. Verliest de hoedanigheid van lid:

1. Het lid dat zijn ontslag schriftelijk betekent bij de raad van beheer.

2. Het lid dat bij geheime stemming en met een meerderheid van de twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen op een Statutaire of Buitengewone algemene vergadering wordt uitgesloten. De uitsluiting van een lid kan voorgesteld worden door de raad van beheer of door minstens 1/20 van de leden. De raad van beheer moet eerst de verdediging van de belanghebbende gehoord hebben.

3. Het lid dat de bijdrage niet heeft betaald binnen de maand die volgt op de tweede herinnering die per aangetekende brief wordt toegestuurd.

4. Het lid dat weigert de bijdrage te betalen.

5. Het junior lid waarvan de heelkundige opleiding wordt stopgezet.

De raad van beheer moet het lid op de hoogte stellen van de opgelegde sanctie.

Art. 10. Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend of uitgesloten lid; evenals van een overleden lid, kunnen geen enkel recht laten gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging en kunnen ook geen aanspraak maken op de terugbetaling van de gestorte bijdragen.

HOOFDSTUK III. De structuur van de vereniging

Art. 11. 1. Binnen het Genootschap richt de raad van beheer secties, comités en commissies op. Zij werken onder het gezag van de raad van beheer.

a) De secties krijgen als opdracht: de promotie van een bepaald domein van de heelkundige wetenschappen;

b) De comités helpen de raad van beheer bij de praktische realisatie van haar taken.

c) De commissies adviseren de raad van beheer en de algemene statutaire vergadering ten aanzien van de wetenschappelijke belangen die haar leden in de. ruimste betekenis raken en die een ethische, economische of politieke dimensie hebben.

2. De raad van beheer kan samenwerkingsakkoorden afsluiten met andere chirurgische verenigingen.

3. De raad van beheer kan, mits motivering ten gronde, secties, comités of commissies ontbinden en samenwerkingsakkoorden met andere verenigingen stopzetten.

4. De beslissingen vermeld onder artikel 11, 1-3, worden pas van kracht na goedkeuring door de algemene vergadering.

De secties

Art. 12. 1.Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde kent secties zoals:

a)De sectie colo-rectale chirurgie.

b) De sectie endocrinologische chirurgie.

c)De sectie hepato-pancreatico-biliaire chirurgie.

d) De sectie oeso-gastro-duodenale chirurgie.

e) De sectie senologie.

f) De sectie buikwand chirurgie.

g) De sectie bariatrische en metabole chirurgie.

De lijst is niet beperkend.

2. De raad van beheer kan, indien zij dit noodzakelijk acht of indien ten minste 20 leden hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen, nieuwe secties oprichten.

3. De voornaamste taak van de secties is het promoten van een kwalitatief hoogstaande chirurgie binnen het toegewezen deelgebied en met als specifieke taken:

a) De organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten.

b) Deelnemen aan de organisatie van de voortgezette vorming van de leden.

c) De organisatie van multicentrische klinische studies.

d) Het verzorgen van wetenschappelijke publicaties in het tijdschrift van het K.B.G.H.

e) Het helpen verzorgen van de chirurgische internetsite.

f) De samenwerking met gelijkaardige internationale verenigingen.

4. Het huishoudelijk reglement van een sectie mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde. Het huishoudelijk reglement en de eventuele wijzigingen moeten de goedkeuring dragen van de raad van beheer van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde.

De comités

Art. 13. 1. Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde bestaat ten minste uit volgende Comités:

a) Een wetenschappelijk comité.

b) Een redactiecomité.

c) Een financieel comité.

d) Een internet comité.

2. De raad van beheer behoudt zich het recht nieuwe comités op te richten.

3. De raad van beheer wordt bij de praktische uitvoering van haar taken bijgestaan door comités die elk een wel omschreven opdracht hebben.

4. De comités hebben een adviserende bevoegdheid.

De commissies

Art. 14. 1. Het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde kent verschillende commissies zoals de commissie ethiek, economie en politiek.

2. De raad van beheer kan, indien dit noodzakelijk blijkt, nieuwe commissies oprichten.

3. De commissies adviseren de raad van beheer ten aanzien van de wetenschappelijke belangen die haar leden in de ruimste betekenis raken en die een ethische, economische of politieke dimensie hebben.

4. De commissies formuleren voorstellen, richtlijnen en normen die de kwaliteit van het chirurgisch handelen in de ruimste betekenis kunnen beïnvloeden.

5. De realisatie van deze voorstellen gebeurt in samenwerking met andere Belgische of Europese verenigingen actief op dit vlak.

HOOFDSTUK IV. - Bijdragen

Art. 15. De titelvoerende, gewone en juniorleden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag wordt, voor elke ledencategorie, door de algemene vergadering vastgelegd. Het mag niet meer bedragen dan 500 euro bedragen. 

Het lidgeld omvat de publicaties van de vereniging.

De ereleden ontvangen de publicaties van het Genootschap. De ereleden en de honoraire leden betalen geen jaarlijkse bijdrage en hebben geen stemrecht.

HOOFDSTUK V. - Beheer en werking

Art. 16. 1. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer, alleen samengesteld uit titelvoerende leden van het K.B.G.H., benoemd en herroepbaar door de algemene vergadering. De kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden bij de raad van beheer minstens één maand voor de datum van de algemene statutaire vergadering.

2. Minstens 50 % van de leden van de raad van beheer van het K.B.G.H. plus één worden voorgesteld door de beheerraad van het K.B.G.H. De andere leden worden voorgesteld door de verenigingen met wie het K.B.G.H. een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten.

3. De raad van beheer wordt in de uitoefening van haar taken door comités en commissies bijgestaan (artikelen 12 en 13).

4. In de comités zetelen afgevaardigden van het K.B.G.H., de secties van het K.B.G.H. en de verenigingen waarmede een samenwerkingsakkoord werd afgesloten. De samenstelling van de comités wordt bepaald door de raad van beheer:

a) Het wetenschappelijk comité heeft als taak de organisatie van de wetenschappelijke activiteiten van het K.B.G.H. Het wordt voorgezeten door de secretarissen van de zittingen. De voorzitter en één van de secretarissen-generaal van het K.B.G.H. zijn er lid van. Elke sectie en elke vereniging waarmede het K.B.G.H. een samenwerkingsakkoord afgesloten heeft, kan een lid afvaardigen dat volwaardig aan de activiteiten van dit comité deelneemt. Het comité brengt verslag uit bij de raad van beheer die de activiteit bekrachtigt.

b) Het redactiecomité is verantwoordelijk om het regelmatig verschijnen van de publicaties van de vereniging te verzekeren. Het financiële beheer valt onder de bevoegdheid van de raad van beheer. Het comité wordt voorgezeten door de redactiesecretarissen die de werkzaamheden organiseren. Elke sectie en elke vereniging waarmede het K.B.G.H. een samenwerkingsakkoord afgesloten heeft, kan een lid afvaardigen dat volwaardig aan de werkzaamheden deelneemt. Het comité brengt verslag uit bij de raad van beheer en op de statutaire algemene vergadering die de activiteit bekrachtigt.

c) Het financieel comité, voorgezeten door de penningmeester van het K.B.G.H., heeft als taak te waken over het financiële beheer van het K.B.G.H. De voorzitter en één van de secretarissen-generaal van het K.B.G.H. maken er deel van uit. Elke sectie en elke vereniging waarmede het K.B.G.H. een samenwerkingsakkoord afgesloten heeft, vaardigen hun penningmeester af als volwaardig lid van dit comité. Het comité moet de financiën van het K.B.G.H. beheren als een normaal handelende persoon. Het comité brengt verslag uit bij de raad van beheer en op de statutaire algemene vergadering die de activiteit bekrachtigt.

d) Het internetcomité heeft als taak het opstellen, verbeteren en actualiseren van de gemeenschappelijke internetsite van het K.B.G.H. en de verenigingen waarmede een samenwerkingsakkoord werd afgesloten. Vier leden worden aangeduid door de raad van beheer van het K.B.G.H. Elke sectie en elke vereniging waarmede het K.B.G.H. een samenwerkingsakkoord afgesloten heeft, kan een lid afvaardigen dat volwaardig aan de activiteiten deelneemt. Onderling wordt een voorzitter gekozen die de werkzaamheden leidt. Het comité brengt verslag uit bij de raad van beheer die de activiteit bekrachtigt.

5. In de commissies zetelen afgevaardigden van het K.B.G.H., de secties en van de verenigingen waarmede een samenwerkingsakkoord werd afgesloten.

Art. 17. De leden voor de raad van beheer worden tijdens de jaarlijkse statutaire algemene vergadering verkozen. De beheerders voor de volgende functies worden aangesteld door de algemene vergadering:

de voorzitter, de eerste ondervoorzitter, de tweede ondervoorzitter, de secretaris-generaal, de adjunct secretaris-generaal, de twee secretarissen der zittingen, de twee redactiesecretarissen, de penningmeester, de andere beheerders.

Art. 18. De duur van het mandaat van een beheerder van het K.B.G.H. is vastgesteld op één jaar.

Het mandaat van de beheerders loopt ten einde:

a) als de termijn verlopen is op voorwaarde dat in de effectieve vervanging is voorzien,

b) in geval van voortijdig ontslag,

c)in geval van overlijden.

Indien een mandaat openvalt, vormen de overblijvende beheerders de raad van beheer met dezelfde bevoegdheden.

De ontslagnemende beheerders zijn maximaal zesmaal herkiesbaar voor dezelfde functie en de redactiesecretarissen maximaal tienmaal. Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter is beperkt tot één jaar. De voorzitter is slechts herkiesbaar in dezelfde of een andere beheersfunctie na drie jaar. De ondervoorzitters zijn onmiddellijk herkiesbaar in een andere functie.

Art. 19. De raad van beheer wordt, op uitnodiging van de voorzitter en of de secretaris-generaal, ten minste viermaal per jaar samengeroepen. De raad van beheer beslist geldig zodra de helft van de leden aanwezig is. Bij afwezigheid van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de eerste ondervoorzitter of zo deze ook verhinderd is, de tweede ondervoorzitter of bij ontstentenis door de secretaris-generaal.

De beslissingen van de raad van beheer worden met de gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, de onthoudingen niet meegeteld.

Bij pariteit van stemmen, is de stem van de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt, doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van beheer worden opgetekend en bewaard in een voorbehouden register, onder vorm van processen-verbaal en ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal.

Art. 20. De raad van beheer bezit de meest uitgebreide machten om de vereniging te beheren. Alles wat niet door de wet of door de statuten is voorbehouden aan de algemene vergadering, valt onder haar bevoegdheid.

De rechtsvorderingen zowel als aanlegger of als verweerder worden, bij vervolging en benaarstiging van de voorzitter, ingesteld en verdedigd in naam van de vereniging door de raad van beheer. Buiten de overdracht van de machten nodig voor het vervullen van de functies waarvoor de beheerders zijn aangeduid, kan de raad van beheer, onder zijn verantwoordelijkheid, het dagelijks beheer van de vereniging overdragen aan één of meerdere van zijn leden of aan een derde.

Art. 21. De andere beheersdaden dan deze van het dagelijkse beheer van de vereniging, worden ondertekend door de voorzitter of door twee beheerders die hun bevoegdheid niet moeten verantwoorden ten aanzien van derden, tenzij de raad van beheer een bijzondere volmacht heeft verleend betreffende die daden.

Art. 22. De beheerders nemen, bij de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat en de fouten begaan tijdens de uitoefening ervan. Het mandaat is onbezoldigd.

HOOFDSTUK VI. - Algemene vergadering

Art. 23. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle stemgerechtigde leden en voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer of, in geval van ontstentenis, door één van de ondervoorzitters. Zij vormt het hoogste gezag van de vereniging.

De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten:

1. De benoeming en de herroeping van de beheerders.

2. De toelating en de uitsluiting van leden.

3. De toelating en de uitsluiting van de geaffilieerde leden.

4. De benoeming van de ereleden.

5. Het oprichten en ontbinden van secties, comités en commissies.

6. De bekrachtiging van de samenwerkingsakkoorden met andere verenigingen.

7. Het bepalen van het bedrag van de bijdragen.

8. De goedkeuring van de rekeningen en de begroting.

Art. 24. Er dient minstens één algemene vergadering per jaar te worden gehouden.

De vereniging kan op ieder ogenblik, bij beslissing van de raad van beheer of op vraag van één vijfde van de stemgerechtigde leden tot een bijzondere algemene vergadering worden samengeroepen.

Art. 25. De leden worden bij een gewoon schrijven, dat ten minste acht dagen voor datum dient verstuurd te worden en ondertekend door de voorzitter in naam van de raad van beheer, tot de algemene vergadering uitgenodigd. De uitnodigingen maken melding van de dagorde.

Elk voorstel dat ondertekend wordt door één twintigste van de stemgerechtigde leden, dient op de dagorde geplaatst te worden.

Elk stemgerechtigd lid mag zich door een ander stemgerechtigd lid laten vertegenwoordigen. Elk aanwezig stemgerechtigd lid mag slechts houder zijn van één volmacht.

Art. 26. De stemgerechtigde leden, aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering, hebben een gelijk stemrecht.

1. De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen anders beslist door de wet of de onderhavige statuten.

2. In geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt doorslaggevend.

3. De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de punten op de dagorde vermeld.

4. Op aanvraag van één stemgerechtigd lid, worden de beslissingen van de vergadering bij geheime stemming genomen.

Art. 27. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register van de processen-verbaal, ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er inzage kunnen van nemen.

Deze beslissingen verschijnen in de publicaties van de vereniging en kunnen eventueel per brief aan belanghebbende leden ter kennis worden gebracht.

HOOFDSTUK VII. - Financiële middelen, jaarrekeningen, balansen

Art. 28. De financiële middelen van de vereniging bestaan uit bijdragen, schenkingen, subsidies, de opbrengst van de verkoop van de publicaties aan derden, de eventuele inschrijvingen voor wetenschappelijke vergaderingen, het jaarlijks congres en de publiciteit.

Art. 29. Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.

De rekeningen van het verlopen jaar en de begroting voor het komende jaar worden ter goedkeuring aan de algemene statutaire vergadering voorgelegd. De raad van beheer staat hiervoor in.

De goedkeuring van de rekeningen betekent een ontlasting van de beheerders van de vereniging.

HOOFDSTUK VIII - Wijzigingen van de statuten en ontbinding van de vereniging

Art. 30. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een algemene vergadering, waarop twee derde van de stemgerechtigde leden of hun vertegenwoordigers aanwezig zijn.

Het voorwerp van de statutenwijzigingen moet speciaal vermeld worden op de uitnodigingen tot de algemene vergadering. Geen enkele wijziging kan aangenomen worden zonder een meerderheid van de twee derde van de stemmen.

Zo de wijziging betrekking heeft op artikel 3 van de statuten, kan ze slechts aangenomen worden bij unanimiteit.

Zo de twee derde van de stemgerechtigde leden op de eerste algemene vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan er een tweede algemene vergadering samengeroepen worden die een geldige beslissing kan nemen, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden is. De aldus aangenomen wijzigingen moeten door de burgerlijke rechtbank gehomologeerd worden.

Art. 31. Enkel een algemene vergadering waarop twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan met een meerderheid van twee derde van de stemmen beslissen tot ontbinding van de vereniging.

Zo de twee derde van de stemgerechtigde leden op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede algemene vergadering worden samengeroepen die geldig beslist ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden. De aldus aangenomen beslissing wordt door de burgerlijke rechtbank gehomologeerd.

Bij ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering twee vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid bepalen alsook de bestemming die aan het netto actief van het maatschappelijke bezit zal gegeven worden. De bestemming moet aan een of meerdere verenigingen met gelijkaardige doelstellingen besteed worden.

HOOFDSTUK IX. - Huishoudelijk reglement

Art. 32. Een huishoudelijk reglement mag door de raad van beheer aan de algemene vergadering worden voorgelegd.

Dit reglement alsook latere wijzigingen worden, met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen aangenomen.

Art 33. Alles wat niet uitdrukkelijk in de bestaande statuten is voorzien, zal bij de wet van 27 juni 1921, die de verenigingen zonder winstgevend doel beheert, geregeld worden.

(Get.) Prof. Dr. M. Meurisse, (Get.) Dr. L. Proot,.
voorzitter secretaris-generaal.

Société Royale belge de Chirurgie
Avenue W. Churchill 11/30
1180 Bruxelles

Numéro d'identification: 1873/82

NOUVEAUX STATUTS

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, moyens, langues

Article Ier. L'association a pour dénomination « Société Royale beIge de Chirurgie », en français, « Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde », en néerlandais, et « Royal Belgian Society for Surgery », en anglais, soit respectivement en abrégé: « S.R.B.C.- K.B.G.H.-R.B.S.S. »

Art. 2. Le siège de l'association est fixé à n'importe quel endroit en Belgique. Il est actuellement établi à Uccle, 1180 Bruxelles, avenue W. Churchill 11 *30. Tenant compte de la procédure à suivre pour une modification de statuts, il ne peut être transféré que sur décision de I'assemblée générale statutaire. L'association dépend de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Halle-Vilvoorde.

Art. 3. l'association a pour objet d'encourager I'étude, le progrès, I'enseignement, la diffusion des sciences chirurgicales.

Moyens

Art. 4. Dans ce cadre, I'association :

1.Organise des réunions scientifiques et publie leurs comptes-rendus.

2.Promeut la formation scientifique du candidat spécialiste et la formation continue du chirurgien.

3.Crée des sections en vue de promouvoir les sous-spécialités chirurgicales.

4.Crée des commissions et des comités aux taches bien spécifiques.

5.Collabore avec d'autres organisations chirurgicales ou médicales, tant au niveau national qu'au niveau international.

6.Agit comme organe consultatif pour des tiers sur toute matière scientifique chirurgicale ayant des implications d'ordre éthique, économique et politique.

7.Edite une revue.

8.Crée et actualise un site internet chirurgical.

9.Remplit toute autre fonction «légale» utile.

La Société Royale belge de Chirurgie ne poursuit aucun but lucratif.

Art. 5. Les langues véhiculaires de I'association sont le français, le néerlandais et l’anglais.

CHAPITRE II. - Membres, conditions d' affiliation et de démission

Art. 6. L’association est composée de membres effectifs et membres adhérents. A l'exception des membres adhérents, tous les membres ont le droit de vote. Sont effectifs, les membres ordinaires et les membres titulaires. Sont adhérents, les membres juniors, membres d'honneur, membres honoraires et affiliés nationaux et étrangers.

Art. 7. Les conditions d'affiliation sont les suivantes:

1.Peut être admis comme membre d'honneur : tout membre qui s'est distingué dans les sciences chirurgicales et qui est proposé, à titre d'hommage, par le conseil d'administration.

2.Peut être admis comme membre titulaire 'Fellow': tout membre ayant au minimum 3 années d'ancienneté comme membre ordinaire, qui a présenté au moins une communication à la Belgian Surgical Week et publié un article dans les Acta Chirurgica Belgica, en tant que premier ou dernier auteur. 

3.Peut être admis comme membre ordinaire: tout docteur en médecine, chirurgie et accouchement, ayant terminé sa formation chirurgicale.

4.Peut être admis comme membre junior: tout docteur en médecine, chirurgie et accouchements, en cours de formation chirurgicale. .

5.Peut être admis comme membre honoraire: tout membre de la Société royale belge de Chirurgie qui a cessé ses activités chirurgicales.

6.Peut être admis comme membre affilié: tout savant, chirurgien ou non, qui aura contribué au progrès des sciences chirurgicales par ses travaux.

Les candidatures doivent être adressées par écrit au conseil d'administration, au plus tard un mois avant la date de I'assemblée générale statutaire. L'admission des membres est décidée par l’assemblée générale statutaire, à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Art. 8. Le nombre de membres de I'association ne peut être inférieur à dix.

Art. 9. La qualité de membre se perd :

1.Par la démission notifiée par écrit au conseil d'administration.

2.Par l'exclusion prononcée par I'assemblée générale statutaire ou extraordinaire, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. L'exclusion d'un membre peut être proposée par le conseil d'administration ou par au moins 1/20 des membres. Le conseil d'administration doit préalablement avoir entendu la défense de I'intéressé.

3.Par défaut de paiement de la cotisation dans le mois qui suit le second rappel adressé par lettre recommandée.

4.Par refus de paiement de la cotisation.

5.Par abandon de la formation chirurgicale par un membre junior.

Le conseil d'administration doit informer le membre de la sanction prise.

Art. 10. Le membre démissionnaire ou exclu et les ayants droit d'un membre démissionnaire, exclu ou décédé, n'ont aucun droit à faire valoir sur l'avoir social de l'association et ne peuvent prétendre au remboursement des cotisations versées.

CHAPITRE III. - La structure de la société

Art. 11. 1. Des sections, des comités et des commissions sont créés au sein de l'association. Ils fonctionnent sous l'autorité du conseil d'administration.

Les sections ont pour rôle: la promotion d'un domaine particulier des sciences chirurgicales.

Les comités aident le conseil d'administration dans la réalisation pratique de ses tâches.

Les commissions guident le conseil d'administration et l'assemblée générale dans les questions scientifiques ayant une dimension éthique, économique ou politique concernant les membres, au sens le plus large du terme.

2. Le conseil d'administration peut conclure des accords de partenariat avec d'autres associations actives dans le monde chirurgical.

3. Moyennant une motivation fondée, le conseil d'administration peut dissoudre les sections, les comités ou les commissions et annuler les accords de partenariat avec d'autres associations.

4. Les décisions mentionnées à l'article 11, § 1er-3, doivent être approuvées par l'assemblée générale avant d'entrer en vigueur.

Les sections

Art. 12. 1. La Société royale belge de Chirurgie inclut des sections comme:

a) La section de chirurgie colorectale.

b) La section de chirurgie endocrine.

c) La section de chirurgie hépato-bilio-pancréatique.

d) La section de chirurgie oeso-gastro-duodénale.

e) La section de sénologie.

f) La section de chirurgie de la paroi abdominale.

g) La section de chirurgie bariatrique et métabolique.

Cette liste est non exhaustive.

2. Le conseil d'administration peut créer, si nécessaire ou à la demande écrite d'au moins 20 membres, de nouvelles sections.

3. La tâche principale des sections est de promouvoir une chirurgie de haut niveau. Dans le cadre de leur domaine spécifique, elles ont pour rôles :

a) L'organisation de réunions scientifiques.

b) La participation à la formation continue des membres.

c) L'organisation d'études cliniques multicentriques.

d) La publication d'articles scientifiques dans la revue de la Société.

e) L'aide à l'élaboration d'un site internet chirurgical.

f) La collaboration avec des sociétés internationales correspondantes.

4. Le règlement d'ordre intérieur d'une section ne peut contenir des points en contradiction avec les statuts ou le règlement d'ordre intérieur de la Société Royale belge de Chirurgie.

Le règlement d'ordre intérieur et les modifications éventuelles nécessitent l'accord du conseil d'administration de la Société Royale belge de Chirurgie.

Les comités .

Art. 13. 1. La Société Royale belge de Chirurgie comprend au moins les comités suivants :

a) Un comité scientifique.

b) Un comité de rédaction.

c) Un comité financier.

d) Un comité internet.

2. Le conseil d'administration se réserve le droit de créer, si nécessaire, de nouveaux comités.

3. Le conseil d'administration est assisté dans l'exécution pratique de ses tâches par les comités qui ont chacun un rôle bien spécifique.

4. Les comités ont un rôle consultatif.

Les commissions

Art. 14. 1. La Société Royale belge de Chirurgie inclut diverses commissions comme la commission d'éthique, d'économie et de politique.

2. Le conseil d'administration peut créer, si nécessaire, de nouvelles commissions.

3. Les commissions guident le conseil d'administration dans les questions scientifiques au sens le plus large du terme et qui ont des applications d'ordre éthique, économique et politique.

4. Les commissions doivent s'occuper principalement de formuler des propositions, des directives et des normes améliorant la qualité de la pratique chirurgicale dans le sens le plus large du terme.

5. La réalisation de ces propositions se fera en concertation avec d'autres associations nationales ou européennes, actives dans ce domaine.

CHAPITRE IV. - Cotisations

Art. 15: Les membres titulaires, ordinaires et juniors paient une cotisation annuelle, dont le montant est fixé annuellement et pour chaque catégorie de membres, par l'assemblée générale statutaire. Le montant de la cotisation ne peut être supérieur à 500 euro.

La cotisation comprend un abonnement aux publications de l'association.

Les membres d'honneur reçoivent la publication de l'association. Les membres d'honneur et les membres honoraires ne paient pas de cotisation et n'ont pas droit de vote.

CHAPITRE V. - Administration et fonctionnement

Art. 16. 1. L'association est administrée par un conseil d'administration composé uniquement de membres titulaires de la SRBC, élus et révoqués par l'assemblée générale. Les candidatures doivent être adressées par écrit au conseil d'administration au moins un mois avant l'assemblée générale statutaire.

2. Au moins 50 % des membres du conseil d'administration, plus un, sont proposés par le conseil d'administration de la SRBC. Les autres sont proposés par chacune des sociétés ayant conclu un accord de partenariat avec la S.R.B.C.

3. Les comités et les commissions aident le conseil d'administration quant à l'exécution de ses tâches (articles 12 et 13).

4. Des représentants de la Société Royale belge de Chirurgie, des sections et des sociétés ayant conclu un accord de partenariat siègent dans les comités. La composition de ces comités est définie par le conseil d'administration.

a) Le comité scientifique a pour rôle d'organiser les activités scientifiques de la Société Royale belge de Chirurgie. Il est présidé par les secrétaires des séances. Le président ainsi qu'un des secrétaires généraux de la Société Royale belge de Chirurgie en font également partie. Chaque section et chaque société ayant conclu un accord de partenariat avec la Société Royale belge de Chirurgie désignent un membre qui participe, à part entière, aux activités de ce comité. Le comité présente au conseil d'administration un rapport pour approbation.

b) Le comité de rédaction est responsable de la parution régulière des publications de la Société. La gestion financière est du ressort du conseil d'administration. Ce comité est présidé par les secrétaires de rédaction, qui en organisent les activités. Chaque section et chaque société ayant conclu un accord de partenariat avec la Société Royale belge de Chirurgie peuvent désigner un membre qui participe, à part entière aux activités de ce comité. Le comité présente pour approbation, un rapport au conseil d'administration et à l'assemblée générale statutaire.

c) Le comité financier, présidé par le trésorier de la S.R.B.C., a pour rôle de veiller à la gestion financière de la Société Royale belge de Chirurgie. Le président, ainsi qu'un des secrétaires généraux de la Société royale belge de Chirurgie, en font également partie.

Chaque section et chaque société ayant conclu un accord de partenariat avec la Société Royale belge de Chirurgie désignent leur trésorier qui participe, à part entière, à ce comité.

Le comité doit gérer les finances de la Société Royale belge de Chirurgie en personne normalement prudente et diligente. Le comité présente pour approbation un rapport au conseil d'administration et à l'assemblée générale statutaire.

d) Le comité internet a pour rôIe l'élaboration, l'amélioration et l'actualisation du site internet commun à la Société Royale belge de Chirurgie et aux sociétés partenaires. A cet effet, quatre membres sont désignés par le conseil d'administration de la S.R.B.C. Chaque section et chaque société ayant conclu un accord de partenariat avec la Société Royale belge de Chirurgie désignent un membre qui participe, à part entière, aux activités de ce comité.

Un président choisi parmi eux dirige les activités. Le comité présente pour approbation un rapport au conseil d'administration.

5. Des représentants de la Société Royale belge de Chirurgie, des sections et des sociétés ayant conclu un accord de partenariat siègent dans les commissions. La composition de ces commissions est définie par le conseil d'administration.

Art. 17. Les membres du conseil d'administration sont élus annuellement par l'assemblée générale statutaire. Les administrateurs sont désignés par l'assemblée générale statutaire dans leur fonction, comprenant:

Le président;

Le 1er vice-président;

Le 2ème vice-président;

Le secrétaire général;

Le secrétaire général adjoint;

Les 2 secrétaires des séances;

Les 2 secrétaires de rédaction;

Le trésorier;

Les autres administrateurs.

Art. 18. La durée d'un mandat d'un administrateur de la Société Royale belge de Chirurgie est fixée à un an.

Le mandat d'administrateur se termine:

a) Quand sa durée est écoulée, à condition que la relève soit assurée.

b) En cas de démission prématurée.

c) En cas de décès.

En cas de vacance, les administrateurs restants forment un conseil, ayant les mêmes pouvoirs que le conseil complet.

Les administrateurs sortants sont rééligibles dans la même fonction pour un maximum de six fois et les secrétaires de rédaction pour un maximum de dix fois. Le mandat du président et des vice-présidents est limité à un an. Le président n’est rééligible dans la même fonction ou dans une autre fonction qu'après un intervalle de trois ans. Les vice-présidents sont immédiatement rééligibles dans une autre fonction.

Art. 19. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et/ou du secrétaire général au moins quatre fois par an.

Le conseil d'administration délibère valablement dès que la moitié de ses membres est présente.

En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le premier vice-président, en cas d'empêchement de celui-ci, par le deuxième vice-président et à défaut, par le secrétaire général.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix émises, les abstentions n'étant pas comptées. En cas de parité des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial, sous forme de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire général.

Art. 20. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer l'association. Tout ce qui n'est pas légalement ou statutairement réservé à l'assemblée générale, est du ressort du conseil d'administration.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l'association, par le conseil d'administration, poursuites et diligence du président du conseil.

Outre les délégations de pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des fonctions pour lesquelles sont désignés les administrateurs, le conseil peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de l'association à un de ses membres, ou à un tiers.

Art. 21. Les activités administratives autres que celles se rapportant à la gestion journalière de l'association doivent être signées par le président ou par deux administrateurs, qui n'ont pas à justifier leur compétence vis-à-vis de tiers, à moins que le conseil d'administration n'ait attribué une procuration bien précise pour ces activités.

Art. 22. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Le mandat des administrateurs est non rémunéré.

CHAPITRE VI. - Assemblée générale

Art. 23. L'assemblée générale est composée de tous les membres ayant droit de vote et est présidée par le Président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents. Elle en est le pouvoir souverain.

Les attributions de l'assemblée générale comportent :

1.La nomination et la révocation des administrateurs.

2.L'admission et l'exclusion des membres.

3.L'admission et l'exclusion de membres affiliés.

4.La nomination de membres d'honneur.

5.La création et la dissolution des sections, des comités et des commissions.

6.L'approbation des accords de partenariat avec d'autres associations.

7.La fixation du montant des cotisations.

8.L'approbation des comptes et des budgets.

Art. 24. Il doit être tenu au moins une assemblée générale par an. L'association peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment, par décision du conseil d'administration ou à la demande d'un cinquième des membres ayant droit de vote.

Art. 25. Les membres sont convoqués à I'assemblée générale par lettre ordinaire, adressée au moins huit jours avant la date de l'assemblée et signée par le président, au nom du conseil d'administration.

L'ordre du jour doit être joint aux convocations.

Toute proposition signée par un vingtième des membres ayant droit de vote doit être portée à l'ordre du jour.

Chaque membre ayant droit de vote peut se faire représenter par un autre membre ayant droit de vote.

Chaque membre présent ayant droit de vote ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Art. 26. Les membres ayant droit de vote, présents ou représentés à l'assemblée générale ont un droit de vote égal.

1.Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf s'il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

2.En cas de partage des voix, celle du président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

3.L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que sur les points mentionnés à l'ordre du jour.

4.À la demande d'un seul membre ayant droit de vote, les décisions de l'assemblée générale ont lieu au vote secret.

Art. 27. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux et signées par le président et le secrétaire général. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance.

Les décisions paraissent dans les publications de l'association et peuvent éventuellement être portées à la connaissance des membres par lettre.

CHAPITRE VII. - Ressources financières, comptes et bilans

Art. 28. Les ressources financières de l'association se composent de cotisations, dons, subsides ainsi que du produit de la vente de publications à des tiers, des droits d'inscription éventuels aux réunions scientifiques, au congrès annuel et de la publicité.

Art. 29. L'exercice social débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Les comptes de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale statutaire. C'est la tâche du conseil d'administration.

L'approbation des 'comptes vaut décharge donnée au conseil d'administration.

CHAPITRE VIII - Modifications des statuts et dissolution de l'association

Art. 30. Les statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale réunissant les deux tiers des membres ayant droit de vote ou leurs représentants.

L'objet des modifications de statuts doit être spécialement indiqué dans les convocations à l'assemblée générale.

Une modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si la modification porte sur l' article 3 des statuts, elle ne peut être adoptée qu'à l'unanimité.

Si les deux tiers des membres ayant droit de vote ne sont pas présents ou représentés à la première assemblée générale, il peut être convoqué une seconde assemblée générale qui délibère quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions prises doivent être soumises à I'homologation du tribunal civil.

Art. 31. La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par une assemblée générale réunissant les deux tiers des membres ayant droit de vote ou leurs représentants et à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ayant droit de vote ne sont pas présents ou représentés à la première assemblée, il peut en être convoqué une seconde qui délibère quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions prises doivent être soumises à l'homologation du tribunal civil.

En cas de dissolution de l'association, l'assemblée générale désignera deux liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social.

Cette affectation devra obligatoirement être faite à une ou plusieurs associations poursuivant des buts similaires.

CHAPITRE IX. – Règlement d'ordre intérieur

Art. 32. Un règlement d'ordre intérieur peut être présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale.

Ce règlement et les modifications ultérieures qui y seraient apportées sont adoptées à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Art. 33. Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les associations sans but lucratif.

(Signé) Prof. M. Meurisse, . (Signé) Dr.L. Proot,.
président S.R.B.C secrétaire général.

Contact